คำนวนอัตราดอกเบี้ย

  • วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
  • คำนวณยอดผ่อนบ้านรายเดือน
  • ตารางแสดงอัตราผ่อนชำระรายเดือน
  • อัตราการผ่อนชำระเปรียบเทียบ

คำนวณวงเงินที่คุณสามารถกู้ได้ และยอดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน

รายได้ บาทต่อเดือน
เงินผ่อนต่อเดือน บาท
ระยะเวลากู้ ปี
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
วงเงินที่กู้ได้ประมาณ บาท

คำนวณอัตราการผ่อนชำระรายเดือน และรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

วงเงินกู้ บาท
ระยะเวลากู้ ปี
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
ยอดที่ต้องชำระ บาทต่อเดือน
รายได้ขั้นต่ำประมาณ บาทต่อเดือน

คำนวณอัตราการผ่อนชำระรายเดือน (แสดงดอกเบื้ยและเงินต้น)

ระยะเวลากู้ ปี
อัตราดอกเบี้ย %
วงเงินกู้ บาท
งวดที่ ผ่อนชำระ ดอกเบี้ย เงินต้นที่ลดลง ยอดคงเหลือ

คำนวณอัตราการผ่อนชำระรายเดือน (แสดงดอกเบื้ยและเงินต้น)

อัตราดอกเบี้ย %
ยอดเงินกู้ 5 ปี
60 เดือน
10 ปี
120 เดือน
15 ปี
180 เดือน
20 ปี
240 เดือน
25 ปี
300 เดือน
30 ปี
360 เดือน
เครื่องคำนวณสินเชื่อ
หมายเหตุ: ผลลัพท์จากเครื่องคำนวณสินเชื่อนี้เป็นการคำนวณโดยประมาณ
หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง